Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Tiếng Anh (hệ 10 năm) - Lớp 11 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Unit 1: The Generation Gap

8 Tests

2. Unit 2: Relationships

6 Tests

3. Unit 4: Caring for Those in Need

6 Tests

4. Unit 5: Being Part of ASEAN

6 Tests

5. Unit 6: Global Warming

6 Tests

6. Unit 7: Further Education

6 Tests

7. Unit 8: Our World Heritage Sites

6 Tests

8. Unit 9: Cities of the Future

6 Tests

9. Unit 10: Healthy Lifestyle and Longevity

6 Tests

10. Unit 3: Becoming Independent

6 Tests