Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Tiếng Anh - Lớp 3 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Unit 1: Hello

3 Tests

2. Unit 2: What's your name?

4 Tests

3. Unit 3: This is Tony

4 Tests

4. Unit 4: How old are you?

4 Tests

5. Unit 5: Are they your friends?

4 Tests

6. Unit 6: Stand up!

4 Tests

7. Unit 7: That's my school

4 Tests

8. Unit 8: This is my pen

4 Tests

9. Unit 9: What colour is it?

4 Tests

10. Unit 10: What do you do at break time?

4 Tests

11. Unit 11: This is my family

4 Tests

12. Unit 12: This is my house

4 Tests

13. Unit 13: Where's my book?

4 Tests

14. Unit 14: Are there any posters in the room?

4 Tests

15. Unit 15: Do you have any toys?

4 Tests

16. Unit 16: Do you have any pets?

4 Tests

17. Unit 17: What toys do you like?

4 Tests

18. Unit 18: What are you doing?

4 Tests

19. Unit 19: They're in the park

4 Tests

20. Unit 20: Where's Sa Pa?

4 Tests