Hơn 10000+ câu trắc nghiệm Tiếng Anh - Lớp 4 miễn phí với đầy đủ các dạng bài tập, đề thi từ cơ bản đến nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết - loigiaitot.com

1. Unit 1: Nice to see you again

5 Tests

2. Unit 2: I'm from Japan

5 Tests

3. Unit 3: What day is it today?

5 Tests

4. Unit 4: When's your birthday?

5 Tests

5. Unit 5: Can you swim?

5 Tests

6. Unit 6: Where's your school?

5 Tests

7. Unit 7: What do you like doing?

5 Tests

8. Unit 8: What subjects do you have today?

5 Tests

9. Unit 9: What are they doing?

5 Tests

10. Unit 10: Where were you yesterday?

5 Tests

11. Unit 11: What time is it?

5 Tests

12. Unit 12: What does your father do?

5 Tests

13. Unit 13: Would you like some milk?

5 Tests

14. Unit 14: What does he look like?

5 Tests

15. Unit 15: What's Children's Day?

5 Tests

16. Unit 16: Let's go to the bookshop

5 Tests

17. Unit 17: How much is the T-shirt?

5 Tests

18. Unit 18: What's your phone number?

5 Tests

19. Unit 19: What animal do you want to see?

5 Tests

20. Unit 20: What are you going to do this summer?

5 Tests